Våre avdelinger

Vi har to småbarnsavdelinger, Regndråpen hvor det er ettåringer og Lynet for våre toåringer.

På våre småbarnsavdelinger kan vi tilby en god atmosfære og et oversiktlig lekmiljø som stimulerer alle sanser.
Små barn lever i følelsene sine. De er nybegynnere i livet og i barnehagen. Sentralt er empatiske og sensitive voksne som viser at vi forstår barnets følelser. Vår grunnholdning er at små barn er kompetente ut fra sine forutsetninger og behov. Den sosiale læringen begynner tidlig. Barn kommuniserer og deltar aktivt fra spedbarnsstadiet. Selv de aller yngste har innlevelse, de bryr seg om, er opptatt av og viser stor glede når de møtes.

Regndråpen og Lynet vil samarbeide gjennom året. Foruten egne prosjekter/tema vil vi av og til ha turer, lek og samlinger felles. Vi vil være bevisst på å åpne opp mellom avdelingene når dette er hensiktsmessig slik at leken kan foregå på tvers av avdelingene.

På Lynet og Regndråpen opplever barna en forutsigbar hverdag i trygge omgivelser som byr på rike muligheter til å være med og skaffe seg kunnskap om livet og verden. Dette kan de gjøre på egen hånd, sammen med jevnaldrende eller sammen med voksne som vil dele fokus i et fysisk miljø som stimulerer flere sanser. De yngste barna i barnehagen trenger gjentakelse og gjenkjennelse, men har også behov for å bli overrasket og forundret.

Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.

Leken står i høysetet. Omsorgssituasjoner som måltid, stell, hvile og påkledning er viktige deler av dagen. Her oppstår mange fine en – til – en situasjoner som er verdifulle å ta vare på. Det er i slike situasjoner vi kan satse bevisst på å gi barnet en ”overdose” av kvalitetssamspill med en voksen helt for seg selv. Vår oppgave som voksne er å være der det skjer, som medspillere der vi er opptatt av å undre oss, glede oss og gi barna det grunnlaget de trenger når de skal gå videre. Vi kan tilby mye nærhet, omsorg og et ledig fang. Barns behov for hvile og avslapning er individuelt tilpasset

 

Vi har to storbarnsavdelinger, Nordlys og Sola med barn i alderen tre til seks år.

På Nordlys og Sola vil barna få mye tid til å leke i et miljø som pirrer nysgjerrigheten og gir opplevelser som gir inspirasjon til egen læring og utvikling. Rommene og materialet skal invitere til aktivitet og være arena for gode samspillsituasjoner mellom barna, og mellom barna og de voksne. Her kan barna fordype seg i ulike aktiviteter og fortsette på påbegynt arbeid. Det er et mål for oss at barna skal ha innflytelse på hverdagen sin.

To dager i uka vil vi ha aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene med opplegg og lek tilpasset alderstrinnene. I tillegg til at de største samles i storklubb, samles fireåringene i Løvegruppa, treåringene i Haregruppa.

Uterommet er barnehagens største rom og skal invitere til lek og pedagogisk virksomhet. I tillegg til å inneholde lekeapparater som innbyr til fysisk aktivitet skal barna ha mulighet til å hente materiale inne og ta med ut.

Vi ønsker å legge til rette for at barna opplever vennskap, glede, humor, ansvarlighet og valgmuligheter i et lekinspirert miljø. Sentralt i arbeidet er å styrke barnas selvfølelse og selvtillit gjennom at de blir møtt med anerkjennelse og synliggjøring av hvert enkelt barns kompetanse.