Samarbeid

Foreldresamarbeid

For å gi barna en best mulig hverdag i barnehagen er vi avhengig av et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. For å få til dette er det viktig å etablere:

  • Et åpent og reelt samarbeid bygd på gjensidig respekt mellom foreldre og personale.
  • Foreldrene skal alltid føle seg velkommen i barnehagen.
  • Vi skal skape trygghet til å ta opp både positive og negative forhold med hverandre.
  • Vi skal gi foreldrene innsikt i barnehagens hverdag og pedagogiske prinsipper.
  • Foreldrene skal ha innflytelse i barnehagen.
  • For å sikre dette samarbeidet har barnehagens foreldre et arbeidsutvalg (FAU) og to representanter i samarbeidsutvalget (SU). (Barnehageloven §4)

 

Oppstart i barnehagen

Når barnet begynner i barnehagen

Rammeplan for barnehagen 2017 sier; "Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen".

Vi inviterer til foreldremøte tidlig i mai hvor vi gjennomgår vår informasjonsfolder "Velkommen til Regnbuen barnehage". I juni tilbyr vi besøksdager i barnehagen samt hjemmebesøk, vi inviterer oss hjem for å bli bedre kjent med barn og foreldre. 

På grunn av pandemien kan det bli endringer.

 

Overganger innad i barnehagen

I midten av mai flytter vi over 1-åringene på Regndråpen sammen med sine kjente voksne over på Lynet, vår 2-årsavdeling.

2-åringene sammen med sine kjente voksne flyttes over til Nordlys og Sola våre 2 storbarnsavdelinger sammen med sine kjente voksne. Denne gradvise tilvenningen bidrar til positiv forventning og trygghet hos barna og gjør overgangen mer skånsom. Når høsten kommer er de allerede godt kjent med storbarnslivet.

 

Overgang barnehage - skole 

“Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarnet med skolen. 

Barna hos oss tilhører mange ulike skoler, Trondhiem kommune sine overgangsrutiner ligger til grunn for Samarbeidet med den enkelte skole.

 

ICDP

ICDP (International Child Development Program) er et helsefremmede og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

Ved å delta i ICDP-programmet i barnehagen får dere foreldre en unik mulighet til å være i en gruppe og reflektere rundt foreldrerollen sammen med andre foreldre. Foreldregruppene består av 8-10 foreldre.

Foreldreveilederens rolle er å sette i gang en refleksjonsprosess rundt ulike temaer som vedrører foreldre- og omsorgsrollen. Målsettingen med ICDP programmet er først og fremst å påvirke kvaliteten av kontakt og samspill/relasjon mellom omsorgsgiver og omsorgstaker (barnet).

Her i barnehagen har vi fire pedagoger som er sertifiserte som ICDP-foreldreveiledere.

Tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre som har deltatt, er at de har hatt stort utbytte av å reflektere sammen med andre foreldre, og at prosessen har vært lærerik for hele familien. Når det nærmer seg oppstart for ICDP foreldreveiledningsgrupper sender vi ut nærmere informasjon til dere foreldre. 

Vi håper dere ønsker å delta.

 

Personalsamarbeid

Et godt personalarbeid er en forutsetning for å kunne utføre et best mulig pedagogisk arbeid med barna.

  • Vi ønsker å skape en god atmosfære, samt trygghet blant de ansatte, noe vi tror gir et godt utgangspunkt for personlig utvikling. Vi vil etterstrebe en god kommunikasjon hvor vi kan diskuere meninger, holdninger, ideer og utveksle erfaringer, slik at vi kan arbeide ut fra en felles plattform i det pedagogiske arbeidet.
  • Vi ønsker å arbeide for felles holdninger til barna og metodene vi bruker. Det er ønskelig at personalets ressurser skal utnyttes, og at hver enkelt skal føle seg betydningsfull i arbeidet i barnehagen.
  • Kompetanseheving skjer på ulike nivå og i ulike fora her ved Regnbuen barnehage. Et kompetent personale er avgjørende for å oppnå høy kvalitet i barnehagetilbudet.

 

Eksterne samarbeidspartnere

DMMH - Dronning Mauds Minne høgskole

Aurorastiftelsens barnehager

Barneskoler

Trondheim kommue

Grønn barneby

Den kulturelle barnehagesekken

Syngende barnehage

Helsestasjoner

Barne- og familietjeneste