Flerfaglig blikk - tidlig innsats

Vi har de siste årene samarbeidet med BFT (Barne- og familietjenesten i Lerkendal), kalt «Flerfaglig blikk i barnehagen». Dette startet som et prosjekt i Trondheim kommune i 2009. Modellen er tatt i bruk for å ivareta tverrfaglige drøftinger om innholdet i et godt barnehagetilbud. Den har utviklet seg til å bli en arbeidsmetode barnehagene i Trondheim skal jobbe etter, etter hvert som opplæring blir gitt. Målet er å få et bredere syn på barnet ved et tverrfaglig samarbeid. Det å se barnet med flere blikk.

Vi i Regnbuen bhg. deltar i denne opplæringen. Vi startet våren 2014 med lesesirkel i hele personalgruppa vår. Alle ansatte leste samme faglitteratur. Vi leste kapittel for kapittel og brukte personalmøter og planleggingstid til å sitte sammen og reflektere over fagstoffet. Ped.lederne har i tillegg deltatt i en opplæringspakke der bl.a. observasjonsmetoder var et tema. Andre tema som ble belyst var barns tilknytning og spedbarnsutvikling, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer og mentalisering.

Det er et mål at denne arbeidsmetoden skal bli en integrert del av vår måte å sikre alle barn hos oss en så optimal barnehagehverdag som mulig. Selve prosjektet skal gå over en 5-årsperiode. De to første årene har vi hatt et observasjonsteam fra BFT her sammen med to observatører fra Baldershage barnehage. De neste to årene skal vi klare oss selv, dvs. vi får to observatører fra Baldershage bhg hit. Det siste året, år 5, er BFT tilbake igjen som observatører.

Baldershage barnehage startet som deltaker i dette prosjektet samtidig med oss i Regnbuen bhg. Vi inngår i hverandres prosjekt og deltar med et observatørkorps i hverandres barnehager. Det er samspillet mellom barn og mellom barn/voksen som skal observeres. I tillegg skal systemet barnehagen jobber under vurderes, dette med tanke på en best mulig organisering til barns beste. Hele personalgruppen i Regnbuen ser på dette samarbeidet med BFT og Baldershage bhg. som en gylden anledning til økt kompetanse i arbeidet med barn. Faglitteraturen vi har lest og refleksjonsmøtene i etterkant har gitt oss et felles faglig løft og en felles plattform i arbeidet. Målet med det hele er at vi alle skal bli bedre i stand til å se barns behov tidligst mulig, for deretter å sette i gang tiltak som gjør barna i stand til å fungere best mulig ut fra egne forutsetninger.